+84 2633 821 074 | +84 2633 515 374 info@khoadang.com.vn

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

RIC 10WP HỒ TIÊU

Thuốc ĐHST RIC 10WP Hồ tiêu nằm trong chương trình phát triển hồ tiêu bền vững của ngành nông nghiệp: Phòng chống bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, giải pháp cho Hồ tiêu khi khô hạn.

BAO BÌ & TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Chống rụng quả non và chùm quả

Ra hoa đậu quả nhiều, tập trung

Hệ rễ phát triển mạnh, bền vững

Chắc hạt, lớn quả, năng suất cao

Tạo môi trường đất tốt cho hệ vi khuẩn có lợi phát triển

QUY TRÌNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM

E

THỜI ĐIỂM

Lần 1: Vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa giúp cây Hồ tiêu ra hoa đậu quả nhiều – tập trung. Hệ rễ phát triển mạnh, trẻ hóa vườn Hồ tiêu sau thu hoạch và khô hạn.

Lần 2: Vào giữa và cuối mùa khô giúp cây Hồ tiêu chống rụng gié và quả non, chắc hạt lớn quả, năng suất cao.

E

LIỀU LƯỢNG

Với cây Hồ tiêu kinh doanh: Dùng 3kg RIC 10WP HỒ TIÊU hòa tan với 400 lít nước, tưới gốc cho 160 trụ Hồ tiêu (bình quân 2,5 lít nước thuốc/1 trụ), tưới xung quanh gốc và cách gốc 30cm.

Với cây Hồ tiêu kiến thiết cơ bản: Dùng 1kg RIC 10WP HỒ TIÊU hòa tan với 400 lít nước, tưới gốc cho 160 trụ Hồ tiêu (bình quân 2,5 lít nước thuốc/1 trụ), tưới xung quanh gốc và cách gốc 30cm.